Këshilli 1999 – 2003

Këshilli i Myftinisë së rrethit Pukë
( 1999 – 2003 )

 

1. H. Ibrahim Hoxha (Myfti)
2. Bek Selmani (Antar &KP-se, N/Myfti)
3. Armir Mehaj (Antar & Sekretar i Keshillit)
4. Qazim Kopani (Antar & Administrator) (Emrim nga KMSH nr.11, dt.24.06.2002)
5. Halit Ringaj (Antar)
6. Beqir Arifaj (Antar)
7. Astrit Kuçi (Antar)
8. Ramazan Ringaj (Antar)
10. Xhemal Meçi (Antar)
11. Skender Mehaj (Antar)

Sipas arkivit te Myftinise Puke , nr.32, date; 01.05.2003