Myfti

 
                       Gëzim Kopani 

Gëzim Kopani (Myfti i rrethit Pukë)

Gëzim Kopani (Myfti i rrethit Pukë)

Myftiu i rrethit Pukë që nga viti 2005 është Imam Gëzim Kopani.

Gezim Kopani ka lindur në fshatin Meçe-Pukë më datë 01.09.1983. Ai ka mbaruar Medresen e Tiranës. Për tre vjet ka vazhduar studimet ne Stanboll, më pas në Tiranë  ka perfunduar Fakultetin e Inxhinieri Elektronike. Është njohës i gjuhës Turke.

NNë vitin 2004 Komuniteti Mysliman i Shqipërisë e emeron Gezim Kopanin imam në Xhaminë e qytetit Pukë. Ndersa në vitin 2005 Gezim Kopani emërohet Myftiu i rrethit Pukë detyrë të cilen vazhdon ta ushtroj edhe sot.

Nga viti 2008 – 2013 ka dhënë mësim në lënden e informatikës në shkollat: shkolla 9-vjeçare “Migjeni” Puke, shkolla e mesme e bashkur Ndue Pjetri Luf, shkolla 9-vjeçare Shtjefen Gjeçovi Gomsiqe, shkolla 9-vjeçare Rrape , shkollen 9-vjeçare Ali Bytyçi Qerret dhe në shkollen e mesme Sabah Sinani Pukë. Gjithashtu Gezim Kopani ka dhënë mësime në lëndet: Kur’an, dhe Histori Islame, pranë qendrës BKI Pukë.

Gëzim Kopani është i martuar dhe ka tre fëmije; një djalë dy vajza.

_________________________________________________________________________________

DETYRAT E MYFTIUT

Neni 82

Myftiu drejton dhe organizon të gjithë veprimtarinë e myftinisë. Organizon ceremonitë për festat fetare të besimit musliman.

Ndjek dhe kontrollon veprimtarinë fetare në xhami e juridiksionit të myftinisë, për zbatimin e statusit dhe rregullores së brendshme të KMSH.

Organizon hapjen e kurseve fetare në xhami e myftini dhe ndjek e kontrollon fuksionimin e tyre.

Interesohet dhe bashkëpunon me besimtarët muslimanë, organet e pushtetit lokal dhe donatorë të ndryshëm për ndërtimin e xhamive në fshatrat, komunat ose në qytetet ku nuk ka objekte kulti.

Bashkëpunon me organet e pushtetit vendor në rreth dhe qark për evidentimin, njohjen dhe kompensimin e pronave.

Ngre padi në gjykatë në emër të Komunitetit Musliman kundër përsonave fizik ose juridik, që cënojnë interest e myftinisë. Përfaqëson KMSH në proceset gjyqësore.

I propozon Kryesisë së KMSH kandidaturat për emërim e lëvizje kuadri, ulje ne detyrë, masat disiplinor.

Mbikëqyr dhe kontrollon gjithë veprimtarinë fetare të myftinisë.